Facebooktwittergoogle_plus

PAPAGEWRGIOU-PAM[OShttp://www.epohi.gr

ΣΥ­ΝΕ­ΝΤΕΥ­ΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΒΟΥ­ΛΕΥ­ΤΗ ΤΟΥ Α­ΚΕ­Λ, ΠΑ­ΜΠΟ ΠΑ­ΠΑ­ΓΕΩΡ­ΓΙΟΥ*

Τη συ­νέ­ντευ­ξη πή­ρε
ο Μά­κης Μπα­λα­ού­ρας

Οι α­πο­φά­σεις του Γιού­ρο­γκρουπ για την Κύ­προ δεν προοιω­νί­ζο­νται μό­νο δει­νά για τον κυ­πρια­κό λαό και νέες α­να­τα­ρά­ξεις στην ευ­ρω­ζώ­νη. Όπως ε­ξη­γεί ο βου­λευ­τής του Α­ΚΕΛ Π. Πα­πα­γεωρ­γίου στην «Επο­χή», ε­πη­ρεά­ζει τις θέ­σεις και τις σχέ­σεις των πο­λι­τι­κών δυ­νά­μεων στο ε­σω­τε­ρι­κό της Κύ­πρου. Η εκ­δι­κη­τι­κή α­πό­φα­ση του Γιού­ρο­γκρουπ τι ε­πι­πτώ­σεις θα έ­χει για τον κυ­πρια­κό λαό;
Πριν τα συμ­βά­ντα του Γιού­ρο­γκρουπ της 15ης Μαρ­τίου τα πράγ­μα­τα ή­ταν δύ­σκο­λα, αλ­λά τώ­ρα έ­χουν γί­νει δρα­μα­τι­κά. Ήταν δύ­σκο­λα με την έν­νοια ό­τι α­να­γκα­στή­κα­με να μπού­με σε έ­να πρό­γραμ­μα, λό­γω της α­δυ­να­μίας α­να­κε­φα­λαιο­ποίη­σης των τρα­πε­ζών και μά­λι­στα εί­χα­με προ­χω­ρή­σει σε μια προ­συμ­φω­νία και ε­φαρ­μό­σα­με δη­μο­σιο­νο­μι­κά μέ­τρα, τα ο­ποία α­πέ­δω­σαν μη­δε­νί­ζο­ντας ου­σια­στι­κά το έλ­λειμ­μα στο δη­μό­σιο το­μέα για τον Γε­νά­ρη και τον Φλε­βά­ρη. Τα πράγ­μα­τα τώ­ρα γί­νο­νται πο­λύ δύ­σκο­λα, για­τί μπή­κε στο τρα­πέ­ζι η α­παί­τη­ση για κού­ρε­μα των κα­τα­θέ­σεων. Ήταν φα­νε­ρό ό­τι α­πό τη στιγ­μή αυ­τή εί­χε κλο­νι­στεί η ε­μπι­στο­σύ­νη προς το τρα­πε­ζι­κό σύ­στη­μα. Ήταν μια πο­λύ συ­νει­δη­τή κί­νη­ση ό­σων κυ­ριαρ­χούν αυ­τή τη στιγ­μή στην Ευ­ρώ­πη, με στό­χο τη βίαιη συρ­ρί­κνω­ση του τρα­πε­ζι­κού συ­στή­μα­τος αλ­λά και την υ­πο­νό­μευ­ση της κυ­πρια­κής οι­κο­νο­μίας ώ­στε να πά­ψει να εί­ναι διε­θνές ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κό κέ­ντρο. Σή­με­ρα πρέ­πει να χτί­σου­με πά­νω σε αυ­τά τα ε­ρεί­πια, τα ο­ποία σε με­γά­λο βαθ­μό έ­χουν προ­κλη­θεί α­πό τις κυ­ρίαρ­χες δυ­νά­μεις στην ευ­ρω­ζώ­νη.

Ο στό­χος τους ή­ταν μό­νο το κυ­πρια­κό τρα­πε­ζι­κό σύ­στη­μα ή εί­χαν πολ­λα­πλές στο­χεύ­σεις;
Ήταν κυ­νι­κά ξε­κά­θα­ροι ως προς τους στό­χους τους: η με­γα­λύ­τε­ρη συρ­ρί­κνω­ση του τρα­πε­ζι­κού συ­στή­μα­τος και η κα­τα­στρο­φή του οι­κο­νο­μι­κού μο­ντέ­λου της Κύ­πρου, το ο­ποίο θεω­ρούν ως α­πο­στα­θε­ρο­ποιη­τι­κό για την ευ­ρω­ζώ­νη, για­τί βα­σί­ζε­ται πά­ρα πο­λύ στην πα­ρου­σία ξέ­νων ε­ται­ριών στην Κύ­προ και στις υ­πη­ρε­σίες. Αυ­τό εί­ναι κά­τι που τους ε­νο­χλεί, για­τί έ­χουν έ­ναν κα­τα­με­ρι­σμό ερ­γα­σίας στο μυα­λό τους, στον ο­ποίο οι νό­τιες χώ­ρες προ­σφέ­ρουν α­πλώς βο­η­θη­τι­κές υ­πη­ρε­σίες, του­ρι­σμό, και τα πιο «σο­βα­ρά» πράγ­μα­τα πά­νε στο Βορ­ρά, ό­πως ο χρη­μα­τοοι­κο­νο­μι­κός το­μέ­ας. Δεν εί­ναι τυ­χαία και η δή­λω­ση κά­ποιου Σουη­δού υ­πουρ­γού ό­τι «η Κύ­προς εί­χε πα­ρα­λίες και τρά­πε­ζες, α­πό τώ­ρα και στο ε­ξής θα έ­χει μό­νο πα­ρα­λίες».

Υπο­πτεύε­στε ό­τι μπο­ρεί να υ­πάρ­χουν και άλ­λες στο­χεύ­σεις, ό­πως οι γεω­πο­λι­τι­κές;
Εάν αυ­τό το ε­ρώ­τη­μα ε­τί­θε­το πριν έ­να μή­να, θα το θεω­ρού­σα υ­περ­βο­λι­κό. Δυ­στυ­χώς ό­μως με την τρόι­κα α­κό­μα και τα πιο α­κραία σε­νά­ρια α­πο­δει­κνύο­νται πο­λύ α­νε­παρ­κή για να ε­ξη­γή­σουν την α­κρό­τη­τα των προ­θέ­σεών τους και των ε­νερ­γειών τους. Με αυ­τή την έν­νοια δεν μπο­ρώ να α­πο­κλεί­σω τί­πο­τα. Αυ­τή η κα­τά­στα­ση μας α­πο­δυ­να­μώ­νει ό­σο α­φο­ρά τα ε­θνι­κά θέ­μα­τα και ταυ­τό­χρο­να αρ­χί­ζει να δη­μιουρ­γεί κιν­δύ­νους για την ο­μα­λή εκ­με­τάλ­λευ­ση των υ­δρο­γο­ναν­θρά­κων.

Και άλ­λες στο­χεύ­σεις

Μή­πως ή­θε­λαν να βά­λουν χέ­ρι στην εκ­με­τάλ­λευ­σή τους, αλ­λά και τη με­τα­φο­ρά του α­ε­ρίου προς την Ευ­ρώ­πη;
Απο­βλέ­πουν στο να μας φέ­ρουν σε μια κα­τά­στα­ση που θα εί­μα­στε τό­σο υ­περ­χρεω­μέ­νοι, ώ­στε θα ε­πι­τρέ­ψου­με στους δα­νει­στές μας να α­να­λά­βουν οι ί­διοι τους υ­δρο­γο­νάν­θρα­κες. Δεν μπο­ρεί κά­ποιος να α­πο­κλεί­σει ο­τι­δή­πο­τε αυ­τή τη στιγ­μή. Πρέ­πει να σας πω ό­μως ό­τι τον Νοέμ­βρη εί­χαν θέ­σει α­πευ­θείας τέ­τοιο ζή­τη­μα, δη­λα­δή να ε­λέγ­ξουν οι ί­διοι τα έ­σο­δα αλ­λά και τις δια­δι­κα­σίες άν­τλη­σης του φυ­σι­κού α­ε­ρίου. Η προ­η­γού­με­νη κυ­βέρ­νη­ση το α­πέρ­ρι­ψε κα­τά τρό­πο α­πό­λυ­το.

Η α­πό­φα­ση του Γιού­ρο­γκρουπ θεω­ρεί­ται κα­μπή και ί­σως ο στό­χος της δεν ή­ταν μό­νο η Κύ­προς. Ποια εί­ναι η γνώ­μη σου;
Έχουν ε­πι­βάλ­λει την κε­φα­λαιο­ποίη­ση των τρα­πε­ζών μέ­σω της κα­τά­σχε­σης των κα­τα­θέ­σεων και της υ­πο­χρεω­τι­κής με­τα­τρο­πής τους σε με­το­χές. Αυ­τό ση­μαί­νει ό­τι κά­ποιος που εί­χε τις οι­κο­νο­μίες του σε μια τρά­πε­ζα γί­νε­ται με το ζό­ρι μέ­το­χος. Εί­ναι η πρώ­τη φο­ρά που δο­κι­μά­ζε­ται αυ­τό το α­κραίο πεί­ρα­μα, που α­πο­στα­θε­ρο­ποιεί το τρα­πε­ζι­κό σύ­στη­μα της Ευ­ρώ­πης. Νο­μί­ζω ό­τι δεν εί­ναι τυ­χαίο. Ο στό­χος τους εί­ναι οι κα­τα­θέ­τες να με­τα­κι­νούν τα λε­φτά τους, ώ­στε να κα­τα­λή­ξουν σε γερ­μα­νι­κές ή άλ­λες τρά­πε­ζες του σκλη­ρού πυ­ρή­να της ευ­ρω­ζώ­νης. Αυ­τή η δια­δι­κα­σία στο τέ­λος θα α­φή­σει τις μι­κρό­τε­ρες χώ­ρες της ευ­ρω­ζώ­νης με τις μι­κρές το­πι­κές τρά­πε­ζες και η κύ­ρια μά­ζα των τρα­πε­ζι­κών ερ­γα­σιών θα με­τα­φερ­θεί στο σκλη­ρό πυ­ρή­να της ευ­ρω­ζώ­νης.

Στις συ­ζη­τή­σεις που προ­η­γή­θη­καν εί­χε τε­θεί άλ­λη φο­ρά ε­πί­ση­μα ζή­τη­μα τρα­πε­ζι­κού συ­στή­μα­τος;
Υπήρ­χε η α­ντί­λη­ψη ό­τι θα έ­πρε­πε να συ­νο­μο­λο­γη­θεί μια συμ­φω­νία για τα δη­μο­σιο­νο­μι­κά, πράγ­μα που έ­γι­νε και μά­λι­στα η κυ­βέρ­νη­ση  κα­τά­φε­ρε να εί­ναι σχε­τι­κά α­νώ­δυ­νο το πρό­γραμ­μα. Επί­σης μια συμ­φω­νία για την κε­φα­λαιο­ποίη­ση των τρα­πε­ζών που ή­ταν το με­γά­λο μας πρό­βλη­μα. Ήρθε ε­δώ έ­νας οί­κος α­με­ρι­κά­νι­κος να κά­νει μια α­ξιο­λό­γη­ση των α­να­γκών των τρα­πε­ζών με ο­ρί­ζο­ντα τε­τρα­ε­τίας. Εκεί άρ­χι­σαν τα προ­βλή­μα­τα, το ΔΝΤ έ­λε­γε ό­τι εί­ναι με­γά­λες οι α­νά­γκες των τρα­πε­ζών και για αυ­τό θα πρέ­πει να κε­φα­λαιο­ποιη­θούν α­πευ­θείας α­πό τον μη­χα­νι­σμό στα­θε­ρό­τη­τας, πράγ­μα που ε­μάς μας συ­νέ­φε­ρε, για­τί δεν θα διο­γκω­νό­ταν το δη­μό­σιο χρέ­ος. Στις 15 του Μάρ­τη ό­μως μπή­κε στο τρα­πέ­ζι εκ­βια­στι­κά αυ­τή η και­νο­φα­νής ι­δέα της κα­τά­σχε­σης των κα­τα­θέ­σεων.

Έχου­με λοι­πόν μια α­με­ρι­κά­νι­κη ε­ται­ρία την Pimco. Πό­σο α­νέ­βα­ζε τις α­νά­γκες α­να­κε­φα­λαιο­ποίη­σης των τρα­πε­ζώ­ν;

Σύμ­φω­να με τις ε­κτι­μή­σεις του οί­κου, θα χρεια­ζό­ταν α­πό 6 δισ. μέ­χρι 9 δισ. αν υ­πήρ­χε δρα­μα­τι­κή ε­πι­δεί­νω­ση. Αυ­τά ή­ταν υ­περ­βο­λι­κά, διό­τι οι α­νά­γκες των τρα­πε­ζών εί­χαν υ­πο­λο­γι­στεί το 2012 γύ­ρω στα 2,5 δισ. Εάν υ­πο­λο­γί­σει κά­ποιος ό­τι υ­πήρ­ξε ε­πι­δεί­νω­ση προς το τέ­λος του 2012 θα μπο­ρού­σε να ε­κτι­μή­σει τις α­νά­γκες σή­με­ρα γύ­ρω στα 4 με 5 δισ.

Tα 2,5 δισ. ποιος τα εί­χε ε­κτι­μή­σει;
H Ευ­ρω­παϊκή Κε­ντρι­κή Τρά­πε­ζα.

Ευ­θύ­νες και στην κυ­βέρ­νη­ση Χρι­στό­φια

Ευ­θύ­νη, ό­μως ί­σως έ­χει και η κυ­βέρ­νη­ση Χρι­στό­φια α­φού το τρα­πε­ζι­κό σύ­στη­μα υ­πο­τί­θε­ται ό­τι ε­λέγ­χε­ται α­πό την Κε­ντρι­κή Τρά­πε­ζα. Έστω και με έμ­με­σο τρό­πο, μπο­ρεί να ε­πη­ρεά­σει το διοι­κη­τή της Κε­ντρι­κής Τρά­πε­ζας ή και να τον στεί­λει στο σπί­τι του.
Στην Κύ­προ υ­πήρ­ξε μια πι­στω­τι­κή φού­σκα, η ο­ποία ξε­κί­νη­σε α­μέ­σως με­τά την εί­σο­δο της Κύ­πρου στην ΕΕ και με­γε­θύν­θη­κε με τη εί­σο­δο στο ευ­ρώ. Φτά­σα­με να έ­χου­με πι­στω­τι­κή ε­πέ­κτα­ση πέ­ραν του 30%. Σε με­γά­λο βαθ­μό τα προ­βλή­μα­τα του τρα­πε­ζι­κού το­μέα ο­φεί­λο­νται σε αυ­τή την πι­στω­τι­κή φού­σκα, διό­τι ο­δη­γεί σε λά­θος α­πο­φά­σεις και υ­πέρ­με­τρα ρί­σκα των τρα­πε­ζών. Σε έ­να δεύ­τε­ρο βαθ­μό το πρό­βλη­μα ο­φεί­λε­ται στο κού­ρε­μα των ελ­λη­νι­κών ο­μο­λό­γων. Από αυ­τά οι τρά­πε­ζες υ­πέ­στη­σαν ζη­μιά πε­ρί­που 5 δισ. Η πρώ­τη ευ­θύ­νη λοι­πόν θα πρέ­πει να α­πο­δο­θεί στις διοι­κή­σεις των τρα­πε­ζών. Επί­σης οι ευ­θύ­νες θα μπο­ρού­σαν να κα­τα­λο­γι­στούν και στις ε­πο­πτι­κές αρ­χές, οι ο­ποίες ο­φεί­λουν να ε­πεμ­βαί­νουν. Στην πε­ρί­πτω­σή μας δυ­στυ­χώς το ό­λο σύ­στη­μα έ­δι­νε ε­ξου­σίες στο διοι­κη­τή και ό­χι στην κε­ντρι­κή τρά­πε­ζα συλ­λο­γι­κά ως συμ­βού­λιο, με α­πο­τέ­λε­σμα να α­σκεί­ται η ε­πο­πτεία μό­νο α­πό έ­να ά­το­μο. Αυ­τό εί­ναι έ­να πρό­βλη­μα, και εί­ναι έ­να πρό­βλη­μα θε­σμι­κό. Ωστό­σο, η κυ­βέρ­νη­ση δεν μπο­ρού­σε να α­πο­μα­κρύ­νει τον τό­τε διοι­κη­τή. Η Κε­ντρι­κή Τρά­πε­ζα εί­ναι ε­ντε­λώς α­νε­ξάρ­τη­τη. Υπήρ­ξε κα­τά και­ρούς έ­ντα­ση στην σχέ­ση με την κυ­βέρ­νη­ση, αλ­λά και να ή­θε­λε η κυ­βέρ­νη­ση, δεν θα μπο­ρού­σε να α­πο­μα­κρύ­νει τον διοι­κη­τή, και αυ­τό πρέ­πει να εί­ναι ξε­κά­θα­ρο.

Δια­τά­ρα­ξη των σχέ­σεων με Ρω­σία

Με τους Ρώ­σους τι έ­γι­νε; Για­τί δεν εί­χε οι­κο­δο­μη­θεί μια σχέ­ση πιο στα­θε­ρή και α­πό την προ­η­γού­με­νη κυ­βέρ­νη­ση, με δε­δο­μέ­νη τη στρα­τη­γι­κή ση­μα­σία των σχέ­σεων με τη Ρω­σία;
Mε τη Ρω­σία οι σχέ­σεις σε οι­κο­νο­μι­κό ε­πί­πε­δο εί­χαν α­να­πτυχ­θεί και εί­χαν βελ­τιω­θεί πά­ρα πο­λύ, και αυ­τό α­πο­δει­κνύε­ται α­πό την α­να­νέω­ση της συμ­φω­νίας α­πο­φυ­γής δι­πλής φο­ρο­λο­γίας. Η ο­ποία διευ­κό­λυ­νε πά­ρα πο­λύ τις δρα­στη­ριό­τη­τες των ρω­σι­κών ε­ται­ριών μέ­σω της Κύ­πρου. Απο­δει­κνύε­ται ε­πί­σης α­πό την α­φαί­ρε­ση της Κύ­πρου α­πό τη μαύ­ρη λί­στα της ρω­σι­κής κυ­βέρ­νη­σης και α­πό το γε­γο­νός ό­τι, ό­ταν έ­κλει­σαν οι α­γο­ρές, αυ­τό που κρά­τη­σε την Κύ­προ του­λά­χι­στον για έ­να χρό­νο μα­κριά α­πό την τρόι­κα, ή­ταν το γε­γο­νός ό­τι, οι Ρώ­σοι μας έ­δω­σαν έ­να δά­νειο 2,5 δισ. Μπο­ρού­σα­με να α­πο­πλη­ρώ­νου­με λή­γο­ντα δά­νεια, τη στιγ­μή που ή­ταν κλει­στές οι α­γο­ρές, για το κρά­τος, και να μην χρε­ο­κο­πή­σου­με. Η δια­τά­ρα­ξη των σχέ­σεων με τη Ρω­σία εί­ναι έ­να πο­λύ πρό­σφα­το φαι­νό­με­νο και έ­χει να κά­νει με το γε­γο­νός ό­τι οι Ρώ­σοι νιώ­θουν έ­ντο­να, με το θέ­μα του κου­ρέ­μα­τος, ό­τι ου­σια­στι­κά πρό­κει­ται για μια δια­δι­κα­σία η ο­ποία κλέ­βει λε­φτά α­πό τους πο­λί­τες της.

Ανταλ­λάγ­μα­τα δεν ζή­τη­σα­ν; Άλλα, στρα­τη­γι­κού χα­ρα­κτή­ρα;
Εκ των πραγ­μά­των, δεν ζή­τη­σαν τί­πο­τα. Απλώς ε­ξέ­φρα­σαν την πλή­ρη α­ντί­θε­σή τους σε αυ­τή τη δια­δι­κα­σία του α­να­γκα­στι­κού κου­ρέ­μα­τος.

Ποια ε­ναλ­λα­κτι­κή πρό­τα­ση, κα­τά τη γνώ­μη σου, θα έ­πρε­πε να πα­ρου­σιά­σει ο Ανα­στα­σιά­δης;
Εμείς θεω­ρού­με ό­τι η κύ­ρια ευ­θύ­νη για την κα­τά­στα­ση που βρι­σκό­μα­στε, βα­ραί­νει τους τρα­πε­ζί­τες, την ε­πο­πτεία και τα ευ­ρω­παϊκά όρ­γα­να. Όμως ε­πί του συ­γκε­κρι­μέ­νου λέ­με ό­τι α­σφα­λώς ο Πρό­ε­δρος βρέ­θη­κε μπρο­στά σε έ­να εκ­βια­σμό στο Γιού­ρο­γκρουπ της 15ης του Μάρ­τη, αλ­λά πι­στεύου­με ό­τι το χει­ρί­στη­κε λά­θος. Έπρε­πε να μη δεχ­θεί σε κα­μία πε­ρί­πτω­ση συ­ζή­τη­ση του τρα­πε­ζι­κού κου­ρέ­μα­τος, για­τί αυ­τό σή­μαι­νε το τέ­λος του τρα­πε­ζι­κού συ­στή­μα­τος. Έπρε­πε να κό­ψει τη συ­ζή­τη­ση ε­κεί α­μέ­σως. Την κύ­ρια ευ­θύ­νη τη φέ­ρουν οι εκ­βια­στές.

Η στρα­τη­γι­κή του Α­ΚΕ­Λ

Εσείς, αν ή­σα­σταν κυ­βέρ­νη­ση, πώς θα το χει­ρι­ζό­σα­στε;
Θα λέ­γα­με ό­τι δεν συ­ζη­τά­με κα­θό­λου. Για­τί αυ­τό το θέ­μα εί­ναι κα­τα­στρο­φή ό­χι μό­νο της Κύ­πρου, αλ­λά και της ευ­ρω­ζώ­νης.

Θα δη­μιουρ­γού­σα­τε πρό­βλη­μα στην ΕΕ;
Θα ή­ταν υ­πο­χρεω­μέ­νο το Γιού­ρο­γκρουπ να α­να­ζη­τή­σει άλ­λες, πιο σο­βα­ρές και λι­γό­τε­ρο ε­πώ­δυ­νες λύ­σεις.

Θα υ­πάρ­ξουν ε­πι­πτώ­σεις στον τουρ­κο­κυ­πρια­κό το­μέ­α; Τι θα συμ­βεί ε­κεί πέ­ρα;
Μέ­σα στην κρί­ση εί­χα­με μείω­ση του α­ριθ­μού των Τουρ­κο­κυ­πρίων στις ε­λεύ­θε­ρες πε­ριο­χές. Ίσως να εί­ναι πια 3 με 4 χι­λιά­δες αυ­τοί που ερ­γά­ζο­νται. Οι α­ριθ­μοί δεν δεί­χνουν ό­τι θα υ­πάρ­ξει ε­πί­πτω­ση με­γά­λη.

Ο Άντρος Κυ­πρια­νού ζή­τη­σε διε­ξα­γω­γή δη­μο­ψη­φί­σμα­τος. Για­τί κά­νε­τε αυ­τή την ε­πι­λο­γή;
Πρέ­πει να α­πε­μπλα­κού­με πά­ση θυ­σία α­πό την τρόι­κα. Διό­τι η λο­γι­κή και η πρα­κτι­κή τους εί­ναι να μην πλη­ρώ­σουν σε­ντ για την τρα­πε­ζι­κή α­να­κε­φα­λαίω­ση που εί­ναι το 90% του προ­βλή­μα­τός μας και ταυ­τό­χρο­να μας έ­χουν κη­ρύ­ξει οι­κο­νο­μι­κό πό­λε­μο. Εί­μα­στε δια­τε­θει­μέ­νοι να υ­πο­στού­με θυ­σίες, αλ­λά για να ε­πα­να­κτή­σου­με τον έ­λεγ­χο στην οι­κο­νο­μι­κή μας πο­λι­τι­κή και αυ­τό πρέ­πει να ε­γκρι­θεί με δη­μο­ψή­φι­σμα. Δεν θέ­του­με αυ­τή τη στιγ­μή ζή­τη­μα ε­πι­στρο­φής στη λί­ρα, αλ­λά μπο­ρεί κά­ποια στιγ­μή να κα­τα­στεί α­να­γκα­στι­κή.
Έχου­με ή­δη συ­στή­σει μια με­γά­λη ο­μά­δα τε­χνο­κρα­τών, η ο­ποία ε­νι­σχύε­ται ή­δη και α­πό ει­δι­κούς α­πό το ε­ξω­τε­ρι­κό και με­λε­τού­με ό­λα τα ά­με­σα ε­φι­κτά σε­νά­ρια και ό­λες τις ε­πι­πτώ­σεις.

* Ο Π. Πα­πα­γεωρ­γίου εί­ναι βου­λευ­τής Κε­ρύ­νειας του Α­ΚΕ­Λ, μέ­λος της Επι­τρο­πής Οι­κο­νο­μι­κών της κυ­πρια­κής Βου­λής.